Una nova ACCEC per a una nova era

(en castellano más abajo)
Després de 25 anys d’existència, efemèride que celebrarem en els propers mesos, a l’Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC) volem iniciar una nova etapa,una refundació que permeti adaptar-se a aquest present feixuc i obri perspectives per a un futur immediat, sense renunciar a una trajectòria que sempre ha tingut una doble voluntat: ser útil per als qui practiquem l’escriptura sobre el Cinema, sigui com a crítics, informadors, historiadors, assagistes, etc.; i també ser útil en el panorama cultural-cinematogràfic obert a tots els que entenen el Cinema dins d’aquesta adscripció. I és en aquest doble sentit que neix, per fi, aquest lloc web que em complau presentar com a actual president de l’ACCEC.
Amb José Luis Guarner al front com a primer president, l’ACCEC es va incorporar a la FIPRESCI (Federació Internacional de la Premsa Cinematogràfica) el 1989, en aquell moment com a única delegació a l’estat espanyol. Des d’aleshores l’ACCEC, on s’han integrat no només crítics i escriptors catalans sinó nombrosos companys de la resta de l’estat, ha tingut diverses vies d’actuació, des de la presència internacional –a través de la participació en nombrosos jurats de la crítica de festivals o la difusió del cinema català entre la crítica estrangera– fins a la col·laboració amb diversos festivals i institucions nacionals, a més de promoure nombroses activitats en el camp de la cultura cinematogràfica (edicions de textos, conferències, taules rodones, premis, cursos i tallers de formació, etc.) i en l’activitat al voltant del cinema en general.
Ara aquesta activitat es veurà reforçada per una web i la presència a les xarxes socials, que pretenen cobrir els dos camps bàsics de la nostra actuació –la informació sobre activitats d’interès per als seguidors de la cultura cinematogràfica en general i aquella més específica i reservada per als membres de l’ACCEC– sinó també obrir un espai de reflexió, opinió i discussió sobre aquells temes que poden interessar tant els especialistes com als afeccionats no professionals; un fòrum obert també a aquelles veus externes que poden aportar la seva visió dels temes que s’aniran desgranant en les entregues que trimestralment es facin d’aquest Dossier. Així, en aquest número 0 que ara presentem hem escollit un assumpte que ha motivat l’atenció i la polèmica durant l’any 2012: el cànon cinematogràfic.
Element essencial i imprescindible d’una ACCEC refundada, confio en què aquest web no només simbolitzi la seva adequació al present sinó que, amb l’ajuda i el suport de tothom, incideixi en la imprescindible empresa de potenciar el Cinema com a manifestació cultural en aquests temps de crisi general.   

Una nueva ACCEC para una nueva era
Tras 25 años de existencia, efeméride que vamos a cumplir en los próximos meses, en la Associació Catalana de Crítics i Escriptors Cinematogràfics (ACCEC) queremos iniciar una nueva etapa, una refundación que permita adaptarse a los duros tiempos presentes y abra perspectivas para el futuro inmediato, sin por ello renunciar a una trayectoria que siempre ha tenido una doble voluntad: ser útil para aquellos que practicamos la escritura sobre el Cine, sea como críticos, informadores, historiadores, ensayistas, etc.; y también ser útil dentro del panorama cultural-cinematográfico abierto a todos los que entienden el Cine bajo esa adscripción. Y es en ese doble sentido como nace, por fin, esta página web que me satisface presentar en cuanto actual presidente de la ACCEC.
    Con José Luis Guarner al frente como primer presidente, la ACCEC se incorporó a la FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica) en 1989, en ese momento como única delegación española. Desde entonces la ACCEC, en la que se han integrado no sólo críticos y escritores catalanes, sino numerosos compañeros del resto de España, ha tenido diversas vías de actuación, desde la presencia internacional –a través de la participación en numerosos jurados de la crítica de festivales o la difusión del cine catalán entre la crítica extranjera- hasta la colaboración con diversos festivales e instituciones nacionales, además de promover numerosas actividades en el campo de la cultura cinematográfica (ediciones de textos, conferencias, mesas redondas, premios, cursos y talleres de formación, etc.) y en la actividad en torno al cine en general.
    Ahora esa actividad se verá reforzada por una web y la presencia en diversas redes sociales que pretende no sólo cubrir los dos campos básicos de nuestra actuación -la información sobre actividades de interés para los seguidores de la cultura cinematográfica en general y aquélla más específica y reservada para los miembros de la ACCEC- sino también abrir un espacio de reflexión, opinión y discusión sobre aquellos temas que puedan interesar tanto a los especialistas como a los interesados no profesionales; un foro abierto también a aquellas voces externas que puedan aportar su visión de los temas que se irán desgranando en las entregas que trimestralmente se vayan haciendo de este Dossier. Así, en este número 0 que ahora presentamos hemos escogido un asunto que ha motivado la atención y la polémica durante el año 2012: el canon cinematográfico.
    Elemento esencial e imprescindible de una ACCEC refundada, confío en que esta web no sólo simbolice su adecuación al presente sino que con la ayuda y el apoyo de todos incida en la imprescindible empresa de potenciar el Cine como manifestación cultural en estos tiempos de crisis general.